کرونا و کسب و کار

چگونه می توان در طول کرونا کسب و کار خود را حفظ کرد

کرونا هم زندگی بشر و هم در مقیاس بسیار بزرگ کسب و کار و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده حال سوال اینجاست که چگونه در طول کرونا کسب و کار خود را حفظ کنیم